Katalog on-line

Wystawa „Wakacyjne rolkowanie"


W wystawie „Wakacyjne rolkowanie" mogą wziąć udział dzieci z chojnowskich szkół podstawowych w wieku  7 - 12 lat. Na wystawę należy przesłać zdjęcia prac plastycznych wykonanych na podstawie warsztatów „Wakacyjne rolkowanie" przeprowadzonych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnowie.  

Podpisane zdjęcia prac plastycznych (imiona i nazwiska uczestników, nazwa szkoły) zostaną zamieszczone w sierpniu 2020 r.  na stronie MBP w Chojnowie: www.biblioteka.chojnow.eu

Wśród uczestników wystawy rozlosujemy nagrody niespodzianki!


Zdjęcia w formie elektronicznej należy przesłać na adres: mbpchojnow.dzieci@gmail.com w terminie do dnia 17 sierpnia 2020 r. Mail wysyła i podpisuje opiekun prawny uczestnika wystawy. W mailu należy podać imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkoły.

W treści maila należy zamieścić także zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na rozpowszechnianie prac plastycznych wg wzoru:


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych …......................../imię i nazwisko uczestnika/ na potrzeby wystawy „Wakacyjne rolkowanie", organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnowie w terminie: lipiec - sierpień 2020 r., zgodnie z art. 6.1. lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych: RODO).

Oświadczam jednocześnie, że zapoznałem się/zapoznałam się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie.

….....................................................................................................

/ imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika wystawy/


Zgoda na rozpowszechnianie prac plastycznych

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnienie prac plastycznych ….............../imię i nazwisko uczestnika/, w formie fotografii, wykonanych na potrzeby wystawy „Wakacyjne rolkowanie", organizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chojnowie w terminie: lipiec - sierpień 2020 r., bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

Zgoda obejmuje wykorzystanie fotografii na następujących polach eksploatacji:

  1. w zakresie wytwarzania egzemplarzy dzieła, jego utrwalania i zwielokrotniania techniką drukarską, zapisu magnetycznego, reprograficzną i cyfrową,
  2. wprowadzania do pamięci komputera i do sieci informatycznych,
  3. opracowania, w tym przystosowania, adaptacji lub wprowadzania zmian,
  4. wprowadzania do obrotu,
  5. publicznego udostępniania, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności w mediach elektronicznych, gazetach i czasopismach w ramach działalności marketingowej i reklamowej.

 

Rozpowszechnianie może nastąpić wyłącznie w celu zgodnym z działalnością prowadzoną przez MBP w Chojnowie.

….....................................................................................................

/ imię i nazwisko opiekuna prawnego uczestnika wystawy/


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chojnowie, w tym klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, są zamieszczone na stronie:  www.biblioteka.chojnow.eu  (zakładka „Ochrona danych osobowych").
Wystawa Juliana Pamuły "POLSKA": wrzesień - październik 2020

Projekt „Od bajki do bajki” dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego


Zakup komputerów dofinansowano ze środków Instytutu Książki